1. ALGEMENE VOORWAARDEN - SOFTWARE

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR TopFashion-SOFTWARE


BELANGRIJK--LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze SCS bv Gebruiksrechtovereenkomst (‘Overeenkomst’) is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en SCS bv met betrekking tot het hierboven aangeduide TopFashion-softwareproduct, dat computersoftware omvat en dat eventueel tevens daaraan gerelateerde media, gedrukte documentatie, en ‘on line’ of elektronische documentatie bevat (‘SOFTWAREPRODUCT’). Het SOFTWAREPRODUCT omvat ook updates en aanvullingen op het oorspronkelijke SOFTWAREPRODUCT die u door SCS bv worden geleverd. Software die wordt meegeleverd met het SOFTWAREPRODUCT en die bij een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst behoort, wordt u in licentie gegeven onder de voorwaarden van die gebruiksrechtovereenkomst. Door het SOFTWAREPRODUCT te installeren, te kopiëren , te downloaden, er toegang tot te hebben of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst, dient u het SOFTWAREPRODUCT niet te installeren of te gebruiken.

SOFTWAREPRODUCT-LICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

1.1 VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT.

Deze Overeenkomst verleent u de volgende rechten:

Systeemsoftware. U mag één exemplaar van het SOFTWAREPRODUCT op één computer, waaronder mede begrepen een werkstation, terminal of ander elektronisch apparaat ("COMPUTER") installeren en gebruiken.

Opslag/Netwerkgebruik. U mag een exemplaar van het SOFTWAREPRODUCT ook opslaan of installeren op een elektronisch opslagmiddel, zoals een netwerkserver, die alleen wordt gebruikt om het SOFTWAREPRODUCT via een intern netwerk op uw andere COMPUTERS te installeren of uit te voeren; u dient echter een licentie te verkrijgen voor en toe te wijzen aan elke afzonderlijke COMPUTER waarop of waarvanaf het SOFTWAREPRODUCT wordt geïnstalleerd, gebruikt, benaderd, weergegeven of uitgevoerd. Een licentie voor het SOFTWAREPRODUCT mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op verschillende COMPUTERS worden gebruikt. In afwijking van het voorgaande mag een onbepaald aantal COMPUTERS toegang hebben tot de bestands-, afdruk- en Peer Web Services van het SOFTWAREPRODUCT of deze anderszins gebruiken. Bovendien mag u met de functie voor het gebruik van meerdere beeeldschermen van het SOFTWAREPRODUCT uw Bureaublad uitbreiden, zoals dat wordt beschreven in het on line Help-bestand, zonder een afzonderlijke licentie voor elk beelscherm te verwerven.

1.2 BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

Onderwijsuitgave (Academic Edition) Software. Indien het SOFTWAREPRODUCT wordt aangemerkt als ‘Onderwijsuitgave’ (‘Academic Edition’ of ‘AE’) dient u een ‘Bevoegde Onderwijsgebruiker’ te zijn om het SOFTWAREPRODUCT te mogen gebruiken. Indien u geen Bevoegde Onderwijsgebruiker bent, kunt u aan deze Overeenkomst geen rechten ontlenen. Wanneer u wilt weten of u al dan niet een Bevoegde Onderwijsgebruiker bent, neemt u contact op met SCS bv .

Niet voor wederverkoop bestemde software. Indien het SOFTWAREPRODUCT wordt aangeduid als zijnde ‘Niet voor wederverkoop’ of ‘NVW’, dan mag, in afwijking van hetgeen in andere delen van deze Overeenkomst wordt vermeld, het SOFTWAREPRODUCT uitsluitend worden gebruikt voor demonstraties, testen of evaluatie en mag u het niet wederverkopen of op andere wijze tegen betaling aan anderen overdragen.

Beperking op ‘reverse-engineering’, decompileren en disassembleren. U mag het SOFTWAREPRODUCT niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.

Scheiding van onderdelen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt in licentie gegeven als één product. Onderdelen mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één computer.

Verhuur. U mag het SOFTWAREPRODUCT niet verhuren, in lease geven of uitlenen.

Handelsmerken. Deze Overeenkomst verleent u geen enkel recht aangaande enig merk, waaronder mede begrepen dienstmerken van SCS bv.

Productondersteuning. Het is mogelijk dat SCS bv u ondersteuning biedt met betrekking tot het SOFTWAREPRODUCT (‘Productondersteuning’). Het gebruik van Productondersteuning is onderworpen aan het beleid van SCS bv en programma's die worden beschreven in de gebruikershandleiding, in on line documentatie en/of in andere door SCS bv meegeleverde materialen. Alle eventuele aanvullende softwarecode die als onderdeel van de Productondersteuning aan u wordt verstrekt, wordt beschouwd als zijnde een onderdeel van het SOFTWAREPRODUCT, en is derhalve onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Eventuele technische informatie die u in het kader van de Productondersteuning aan SCS bv verstrekt, mag door SCS bv worden gebruikt voor commerciële doeleinden, alsmede voor productondersteuning en -ontwikkeling. SCS bv zal dergelijke technische informatie niet zodanig gebruiken dat daarbij uw persoonsgegevens bekend worden.

Overdracht van software. De eerste gebruiker van het SOFTWAREPRODUCT mag deze Overeenkomst en dit SOFTWAREPRODUCT nooit overdragen aan een andere gebruiker.

Beëindiging. Onverminderd alle andere rechten mag SCS bv deze Overeenkomst beëindigen indien u de bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt. In dat geval dient u alle exemplaren en alle onderdelen van het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen.

1.3 UPGRADES.

Indien het SOFTWAREPRODUCT wordt aangemerkt als upgrade, moet u, om het SOFTWAREPRODUCT te mogen gebruiken, beschikken over een geldig gebruiksrecht voor een product dat door SCS bv is aangemerkt als in aanmerking komend voor de upgrade. Een als upgrade aangemerkt SOFTWAREPRODUCT dient als vervanging van en/of aanvulling op het product dat de basis vormde voor de upgrade. U mag het aldus bijgewerkte product uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst gebruiken. Indien het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is van een onderdeel van een pakket computerprogramma’s waarop u als één product een gebruiksrecht is verleend, mag u het SOFTWAREPRODUCT alleen als deel van dat ene pakket gebruiken en overdragen, en mag u het niet scheiden voor gebruik op meer dan één computer.

1.4 AUTEURSRECHT.

De eigendom van, en de intellectuele eigendomsrechten op het SOFTWAREPRODUCT (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto’s, animaties, video, audio, muziek, tekst en ‘applets’ die in het SOFTWAREPRODUCT zijn verwerkt), de begeleidende documentatie, en alle exemplaren van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij SCS bv of zijn toeleveranciers. De eigendom van, en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT berusten bij de desbetreffende eigenaar van de inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasselijk auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en -verdragen. Deze Overeenkomst verleent u geen recht dergelijke inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan SCS bv.

1.5 SOFTWARE OP MEERDERE SOORTEN MEDIA.

Het is mogelijk dat u het SOFTWAREPRODUCT op meer dan één soort medium ontvangt. Ongeacht de soort of grootte van de media die u ontvangt, mag u slechts één soort medium gebruiken dat geschikt is voor uw ene computer. U mag de andere soort medium niet op een andere computer gebruiken of installeren. U mag de andere soort medium niet uitlenen, verhuren, in lease geven of op andere wijze aan een andere gebruiker overdragen, behalve als deel van de permanente overdracht van het SOFTWAREPRODUCT (zoals hierboven omschreven).

1.6 RESERVEKOPIE.

Na installatie van één exemplaar van het SOFTWAREPRODUCT overeenkomstig deze Overeenkomst, mag u de oorspronkelijke media houden waarop het SOFTWAREPRODUCT door SCS bv is geleverd, uitsluitend bij wijze van reservekopie of archivering. Als de oorspronkelijke media nodig zijn om het SOFTWAREPRODUCT op de COMPUTER te gebruiken, mag u één kopie van het SOFTWAREPRODUCT maken, uitsluitend bij wijze van reservekopie of archivering. Behoudens waar uitdrukkelijk bepaald wordt in deze Overeenkomst, mag u geen kopieën maken van het SOFTWAREPRODUCT of van het gedrukte materiaal dat bij het SOFTWAREPRODUCT hoort.

1.7 EXPORTBEPERKINGEN.

U stemt ermee in dat u het SOFTWAREPRODUCT niet zult exporteren of herexporteren naar een land, persoon, rechtspersoon of eindgebruiker waarvoor door de Verenigde Staten en / of Europa en / of België uitgevaardigde exportbeperkingen gelden. U stemt er specifiek mee in dat u het SOFTWAREPRODUCT niet zult exporteren of herexporteren naar: (i) landen waarvoor door de Verenigde Staten Staten en / of Europa en / of België een embargo op of beperking van de export is opgelegd, waaronder thans begrepen maar niet noodzakelijk beperkt tot Cuba, Soedan, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea en Syrië, of aan een onderdaan van een dergelijk land, waar deze zich ook mag bevinden, die beoogt de producten naar een dergelijk land te zenden of transporteren; (ii) elke eindgebruiker van wie u weet of reden hebt aan te nemen dat deze het SOFTWAREPRODUCT of een deel ervan zal gebruiken voor het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, chemische of biologische wapens; of (iii) elke eindgebruiker wie het door een federale instantie van de regering van de Verenigde Staten Staten en / of Europa en / of België is verboden deel te nemen aan exporttransacties van enig federaal departement van de Verenigde Staten.

DIVERSEN

Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Overeenkomst of als u om wat voor reden dan ook contact wilt opnemen met SCS bv dient u dit schriftelijk aan hem te richten .

BEPERKTE GARANTIES

VOOR DE BEPERKTE GARANTIES EN SPECIALE BEPALINGEN DIE OP UW RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING ZIJN, VERWIJZEN WIJ U NAAR DE GARANTIEFOLDER, DIE BIJ DIT PAKKET IS INGESLOTEN, OF DIE IS VERSTREKT BIJ DE SOFTWAREPRODUCT-DOCUMENTATIE.

Welke vormen van illegaal softwaregebruik zijn er Is de ene vorm van illegaal gebruik erger dan de andere?

In principe kunnen er vijf vormen van illegaal softwaregebruik worden onderscheiden. Deze zijn allemaal even schadelijk voor de uitgever van de software en voor u, de eindgebruiker. Deze vijf vormen zijn:

Softlifting. Bij deze vorm van illegaal gebruik worden binnen een organisatie extra kopieën van een programma gemaakt voor medewerkers. In deze categorie valt tevens het uitwisselen van software tussen vrienden en relaties buiten de bedrijfsomgeving.

Illegaal geïnstalleerde versies. Sommige computerleveranciers laden illegale softwarekopieën op de vaste schijf van de computers die ze verkopen, zodat het voor een eindgebruiker extra aantrekkelijk is om de computer bij die leverancier aan te schaffen.

Vervalsing. Dit is het illegaal kopiëren en verkopen van software waarop auteursrecht rust. Vaak gebeurt dit in een zodanige vorm dat de kopie moeilijk van echt te onderscheiden is. Software-vervalsers kunnen zeer professioneel te werk gaan en zich soms grote moeite getroosten om verpakkingsmaterialen, logo's en anti-vervalsingstechnieken zoals hologrammen te imiteren. Ook amateuristische vervalsingen komen voor: met de hand geschreven etiketten of etiketten van slechte kwaliteit en diskettes die in plastic zakken op de hoek van de straat worden aangeboden. Een recente ontwikkeling is de verkoop van compilatie-cd-rom's waarop een groot aantal ongeautoriseerde softwareprogramma's staat. Ongeacht de gebruikte methode is het vervalsen van software zeer schadelijk voor zowel de software-ontwikkelaar als de geautoriseerde eindgebruikers.

On line Bij deze vorm van illegaal gebruik wordt software waarop een auteursrecht rust, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, gedownload door gebruikers die via een modem met een elektronisch bulletin board of het Internet verbonden zijn. U moet dit niet verwarren met het delen van zogenoemde public-domainsoftware of het beschikbaar stellen van shareware. Shareware is software waarop al dan niet een auteursrecht rust, maar die doorgaans gratis of tegen geringe kosten wordt aangeboden door de schrijver en nagenoeg zonder beperkingen kan worden gebruikt, gekopieerd en gedeeld met anderen. SCS bv verstrekt via bulletin boards of on line services diverse producten voor reclamedoeleinden, gratis software, updates of uitbreidingen die al dan niet alleen met SCS bv-producten mogen worden gebruikt. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst van het product om te bepalen hoe het product mag worden gebruikt.

Misbruik van licenties. Bij deze vorm van illegaal gebruik wordt software waarop auteursrecht rust, ook verkocht buiten de legale kanalen waarvoor het is bedoeld of wordt het product gebruikt op manieren die niet zijn toegestaan volgens de Gebruiksrechtovereenkomst. Voorbeelden van misbruik van licenties zijn:
(1) Misbruik van een academisch product. Bij deze vorm van licentiemisbruik wordt een product dat speciaal voor educatieve instellingen en studenten tegen een gereduceerde prijs is uitgebracht en waarvoor een speciale licentie geldt, ook via normale commerciële distributiekanalen verkocht. Gewoonlijk bevat een dergelijk product een sticker waarop is aangegeven dat het een academisch product betreft dat alleen door educatieve instellingen mag worden gebruikt.

(2) Misbruik van een product dat niet voor de verkoop is bedoeld. Ook bij deze vorm van licentiemisbruik wordt een product waarop duidelijk vermeld staat dat het niet voor de verkoop is bedoeld en dat als reclamemateriaal of voorbeeldproduct wordt uitgebracht en niet commercieel mag worden verkocht of gebruikt, ook via normale commerciële distributiekanalen verkocht.

(3) Zelfstandig OEM-product (Original Equipment Manufacturer). Bij deze vorm van licentiemisbruik wordt OEM-software zonder het bijbehorende computersysteem, als afzonderlijk product verkocht. De overeenkomst tussen SCS bv en de computerfabrikanten verbiedt de fabrikanten SCS bv-producten op deze wijze, dat wil zeggen, zonder de bijbehorende computerhardware, te verkopen. Op SCS bv-producten die u aanschaft mag u op de omslag van de handleiding nooit de volgende tekst aantreffen: "Wordt uitsluitend verkocht bij een nieuwe PC".


2. ALGEMENE VOORWAARDEN - HARDWARE

2.1 GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Snijders Compuservice bv en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.
De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

2.2 VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN

Al onze voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van Snijders Compuservice bv gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.
Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Snijders Compuservice bv slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook electronische bestellingen van de klant dienen door Snijders Compuservice bv steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn.
Snijders Compuservice behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van Snijders Compuservice een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.
Snijders Compuservice behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van minimum 15,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan een klant wijzigingen wenst aan te brengen en die reeds door Snijders Compuservice verwerkt is. Deze wijziging kan gaan om een prijsverlaging welke een vendor aan een klant toestaat in het kader van een speciale vendor actie (vb. SBO, special bid offer) en welke de klant laattijdig aan Snijders Compuservice meldt, een toevoeging van lijnen aan een bestelling, een wijziging van het aantal bestelde eenheden, een wijziging van product, enz.
Snijders Compuservice bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van Snijders Compuservice bv, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. Snijders Compuservice bv is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant.
Snijders Compuservice bv biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen telefonisch te plaatsen, per fax of electronisch.
Bij het plaatsen van een bestelling bij Snijders Compuservice bv dient de klant zichzelf te identificiëren, en wordt de klant door Snijders Compuservice geïdentificieerd, door het gebruik van een identificatie die door Snijders Compuservice bv wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna samengevoegd genoemd “Klantidentificatie”). Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende inkooporder. Snijders Compuservice bv kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Snijders Compuservice bv is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.
Snijders Compuservice bv is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een klant. Snijders Compuservice bv is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn Klantidentificatie. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Snijders Compuservice bv toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Snijders Compuservice bv schade lijdt, dient de Klant Snijders Compuservice bv hiervoor schadeloos te stellen. De klant dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Snijders Compuservice bv onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken. Snijders Compuservice bv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ontstane schade in de periode tussen het verlies/misbruik en de aangifte ervan door de klant.

2.3 VERBINTENISSEN

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van Snijders Compuservice bv die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

2.4 LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

2.5 OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De geleverde goederen blijven eigendom van Snijders Compuservice bv tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.
De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor in artikel 5 omschreven betalingen aan Snijders Compuservice bv niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.
De klant zal Snijders Compuservice bv verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.
Op straffe van schadevergoeding zal de klant Snijders Compuservice bv bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe Snijders Compuservice bv in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan Snijders Compuservice bv meegedeeld worden.
Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van "franco" levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.
De klant verbindt zich ertoe onze goederen te komen halen of te aanvaarden, uiterlijk binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn.

2.6 KLACHTEN

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.
De eventuele terugzending van goederen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van Snijders Compuservice bv Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende goederen gebeurd is binnen een termijn van 5 dagen vóór de retouraanvraag. Specifieke bestelde en niet courante goederen kunnen nooit teruggeleverd worden aan Snijders Compuservice bv Indien Snijders Compuservice bv toelaat dat goederen kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van de bv Snijders Compuservice aan de klant een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 10 dagen vanaf datum van toekenning door de klantendienst. Gedurende voornoemde termijn van 10 dagen dienen de goederen bij Snijders Compuservice te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de goederen moet dit retournummer duidelijk op de bijgevoegde transportdocumenten vermeld worden. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Snijders Compuservice bv, worden de terugzendingskosten gedragen door de klant en heeft Snijders Compuservice bv het recht om een restocking & handling fee ten bedrage van minimaal 10 % van de aangekochte goederen aan te rekenen aan de klant.
Bij betwisting van de levering, in geval van niet levering, onvolledige levering, enz. is de klant gerechtigd om het bewijs van levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen 2 (twee) maand na bevesting van bestelling. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de goederen niet meer in vraag gesteld worden.
Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.
Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

2.7 WAARBORG

Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van Snijders Compuservice bv in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Snijders Compuservice bv zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed. U vindt hiertoe de nodige informatie op de website van Snijders Compuservice bv
Voor wat betreft verborgen gebreken die Snijders Compuservice bv zelf niet kent of gekend heeft, is Snijders Compuservice bv tot geen enkele vrijwaring gehouden.
Snijders Compuservice bv is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (b.v. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzigingen van Snijders Compuservice bv of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.
Een eventuele doorverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van Snijders Compuservice bv met zich mee brengen. De klant vrijwaart Snijders Compuservice bv voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen Snijders Compuservice bv zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de klant zelf tegen Snijders Compuservice bv zou kunnen laten gelden.

2.8 AANSPRAKELIJKHEID VAN Snijders Compuservice bv

Indien de aansprakelijkheid van Snijders Compuservice bv weerhouden zou worden tengevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan 3 % van de prijs van de software en hardware dat aan de oorzaak ligt van de schade, niet zal overschrijden.

2.9 INTELLECTUELE RECHTEN OP SOFTWARE

De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikant. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal deze onder geen enkele vorm kunnen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap, aangebracht op de software en de handleiding, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.
Het is de klant verboden onze goederen of onderdelen ervan op om het even welke wijze te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordeligen. Onze klanten - tussenpersonen tussen de bv Snijders Compuservice en de gebruiker - zijn ertoe gehouden de hier vermelde alinea’s met betrekking tot de intellectuele rechten op software of een tekst met dezelfde draagwijdte in hun verkoopsvoorwaarden te vermelden.

2.10 BETALINGSVOORWAARDEN


Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.
Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting of 30 dagen na de levering voor de aangenomen klanten. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 123,95 euro kan bedragen.
Elke betaling wordt door Snijders Compuservice bv aangerekend op de oudste openstaande factuur.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Snijders Compuservice bv zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.
In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.
De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.

2.11 SOLIDARITEIT

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

2.12 UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.
Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt Snijders Compuservice bv zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

2.13 GEBRUIKSBEPERKINGEN

Aan de klant wordt uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat bepaalde goederen niet geschikt zijn om aangewend te worden in een nucleaire omgeving of enige andere risicovolle omgeving. De klant verbindt er zich toe de door de producenten verklaarde beperkingen, te respecteren. De klant verbindt zich om Snijders Compuservice schadeloos te stellen voor enige schade, kost of verantwoordelijkheid die Snijders Compuservice mocht ondergaan in het geval van een dergelijk gebruik, met inbreuk van deze clausule en van de door de producten verklaarde beperkingen in dit verband.

2.14 UITVOERBEPERKINGEN

De klant verbindt er zich toe de wettelijke voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde goederen buiten de Europese Unie, heeft de klant de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zal de klant Snijders Compuservice vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten, en uitgaven.

2.15 ARCHIEVEN

Voor veiligheidsredenen, verbindt de klant er zich toe om, gedurende een periode van 5 jaren, een lijst van zijn cliënteel (naam en adres) evenals van de aan hen verkochte producten en de data van de transacties, te bewaren.

2.16 MILIEU

Snijders Compuservice bv kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte electrische en electronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. Snijders Compuservice heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant.

2.17 EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Hasselt. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.
Ieder geschil tussen de klant en Snijders Compuservice bv wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.